NL FRL

Fryslân. Jouw provincie. De plek waar je woont, leeft, geniet. Op 18 maart 2015 kun jij meebeslissen over de toekomst van Fryslân. Op die dag zijn namelijk de provinciale verkiezingen en kiezen we samen de Friese Provinciale Staten.

Op deze site lees je meer over Provinciale Staten en waarover ze besluiten. Je maakt kennis met alle verkiesbare partijen en vindt praktische informatie over de verkiezingen. Met de stemhulp ontdek je welke partij het beste bij jouw standpunten past.

Je stem uitbrengen duurt gemiddeld maar 18.3 seconden. In die korte tijd kun je veel bereiken! Wat kies jij in 18.3 seconden? Deel het op Facebook en daag je vrienden uit om hetzelfde te doen!

Waarom stemmen?

Op 18 maart kiezen we samen de Provinciale Staten van Fryslân. Provinciale Staten (PS) bepalen in grote lijnen wat er in onze provincie gebeurt en beslissen over veel belangrijke onderwerpen. Met jouw stem bepaal je dus mede wat er met het provinciale geld gebeurt. Meer openbaar vervoer? Nieuwe wegen? Duizend extra banen? Meer duurzame energie? Wat vind jij belangrijk? Door te stemmen, beslis je mee over de toekomst van Fryslân.

Bovendien heeft jouw stem ook invloed op de landelijke politiek: de Provinciale Staten van alle provincies kiezen samen namelijk de leden van de Eerste Kamer. Een stembiljet invullen duurt gemiddeld maar 18.3 seconden. In die korte tijd maak jij het verschil. Beslis je over vier jaar provinciaal beleid én verdeel je 488 miljoen euro. Stemmen? Het is zo gedaan, het effect is groot.

Wat doen Provinciale Staten?

Provinciale Staten (PS) zijn het hoofd van de provincie. Ze vertegenwoordigen alle inwoners van Fryslân, bepalen in grote lijnen wat er in onze provincie gebeurt en controleren of Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van de provincie) het vastgestelde beleid goed uitvoeren. PS beslissen over veel belangrijke onderwerpen, zoals onderwijs, veiligheid, milieu en verkeer & vervoer. Hieronder zie je waar PS zich precies mee bezighouden.

Meer werkgelegenheid

Meer banen regelen in Fryslân; dat is een belangrijke taak van de provincie. Ze heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt via het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Dit geld komt uit de opbrengst van de verkoop van Nuon-aandelen. Wurkje foar Fryslân geeft nieuwe financiële mogelijkheden aan bedrijven, instellingen en particulieren. De provincie wil de komende jaren duizenden Friezen aan het werk krijgen. Dit gebeurt onder meer door huizen energiezuiniger te maken, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Meer informatie is te vinden op www.fryslan.frl/wurkje.

volgend thema >

Een krachtig platteland

Het Friese platteland is belangrijk voor de provincie. Streekwurk Fryslân, een samenwerking tussen provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten, stimuleert de ontwikkeling van het platteland. Streekwurk brengt in vijf Friese gebieden mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Samen met inwoners worden projecten ontwikkeld die de leefbaarheid vergroten. Bijvoorbeeld gericht op wonen, werk, cultuur en toerisme. De provincie stimuleert initiatieven die de Friese regio’s sterker en mooier maken. Gebiedsplatforms/adviesgroepen geven advies over welke projecten subsidie krijgen. Meer informatie staat op www.fryslan.frl/streekwurk.

volgend thema >

Grutsk op Fryske taal en kultuer

Fryslân heeft een rijke cultuur en veel cultureel erfgoed. Zo is de Friese taal de officiële tweede Rijkstaal. De provincie is zuinig op het Fries en de typisch Friese gebouwen, landschappen, tradities en gebruiken. Ze investeert daarom in het behouden en stimuleren van de Friese taal en cultuur. De musea hebben hoogwaardige collecties, culturele festivals trekken bezoekers uit binnen- en buitenland en voor de Friese taal zijn de nieuwste digitale (hulp)middelen beschikbaar. De provincie ondersteunt dit allemaal. In 2018 is Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd van Europa. Dit biedt prachtige kansen voor onze provincie.

volgend thema >

Schone en gezonde samenleving

De provincie wil Fryslân een beetje schoner, duurzamer en eerlijker maken. Samen met de Friese samenleving. De ideeën hiervoor staan in het Frysk Miljeuplan 2015-2016. Met de Friese Grondstoffenagenda wil de provincie hergebruik van grondstoffen als plastic, textiel en tapijt stimuleren. Een ander doel is om meer voertuigen te laten rijden op duurzame brandstof, zoals groen gas of elektriciteit. Ook stimuleert de provincie het gebruik van lokale producten en Fairtrade: eerlijke wereldhandel. Kortom: een Fair Fryslân!

volgend thema >

Natuur en landschap

Een prettige leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daar investeert de provincie in. Ze beschermt bijvoorbeeld otters en werkt aan twintig natura2000 gebieden. Voorbeelden zijn de Alde Feanen en de Friese Meren. Ook stimuleert de provincie particulier en agrarisch natuurbeheer. Ze vraagt boeren bijvoorbeeld om rekening te houden met de natuur (zoals weidevogels). De provincie doet nog veel meer op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Zodat Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijft.

volgend thema >

Fryslân goed bereikbaar

De provincie beheert 846 kilometer wegen en 900 kilometer vaarwegen. Het is belangrijk dat iedereen veilig op weg kan. Daarom zorgt de provincie voor goed onderhoud en aanleg van nieuwe wegen als de Haak om Leeuwarden, de Centrale As en houdt ze vaarwegen op diepte. Ook worden nieuwe (rond)wegen, (turbo)rotondes, fietsoversteekplaatsen, busstations, bruggen, sluizen en aquaducten aangelegd of gerenoveerd. Door aanpassingen van het spoor rijdt straks een extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen en rijden straks meer treinen tussen Leeuwarden en Zwolle.

volgend thema >

Ruimte voor gebiedsontwikkeling

De aanleg van wegen biedt kansen om de omgeving mooier te maken. Voorbeelden van deze ‘gebiedsontwikkeling’ zijn de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden of een nieuwe sloepenroute. Ook bij de Afsluitdijk zorgt de provincie dat er meer gebeurt dan alleen dijkvernieuwing. Er is bijvoorbeeld een proefinstallatie voor het opwekken van energie door menging van zoet en zout water. Ook komt hier de eerste vismigratierivier ter wereld. De provincie werkt daarbij samen met andere overheden.

volgend thema >

Aandacht voor bodemdaling

Een concrete uitwerking van het waterbeheer is de Veenweidevisie. Deze visie brengt de gevolgen van maaivelddaling (het zakken van de veenbodem) in beeld. De provincie kijkt samen met bijvoorbeeld Wetterskip Fryslân naar mogelijkheden om de gevolgen van bodemdaling te beperken.

volgend thema >

Schoon, veilig en voldoende water

Provincie Fryslân investeert in water, samen met Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens en de Friese gemeenten. Ze beheert het grondwater, zorgt mede voor voldoende en schoon (drink)water én bewaakt de kwaliteit van het Friese zwemwater. Stevige dijken en duinen beschermen inwoners tegen overstromingen. De partijen zorgen samen voor een goed evenwicht in waterpeilen; want te veel water geeft overlast op het platteland en in steden, te weinig water is lastig voor de scheepvaart en natuur. Het oppervlaktewater moet schoon genoeg zijn voor mensen, dieren en planten. Grondwater (de bron van ons drinkwater) wordt gecontroleerd op verontreinigingen. Dit is belangrijk voor ieders gezondheid.

volgend thema >

Sterk lokaal bestuur

Gemeenten moeten steeds meer taken uitvoeren met minder geld. Samenwerken of samengaan (fusie) is noodzakelijk. De provincie stimuleert dit, maar het initiatief ligt bij de gemeenteraad. Samen met gemeenten en de Vereniging van Friese Gemeenten werkt de provincie aan een krachtig lokaal bestuur. Bij fusies checkt de provincie bijvoorbeeld of een evenwichtige nieuwe gemeente ontstaat en adviseert het Rijk hierover. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de gemeentelijke financiën. Bij het benoemen van een (nieuwe) burgemeester heeft de Commissaris van de Koning (CdK) een belangrijke taak. Namens het Rijk ziet de CdK toe op het juiste verloop van procedures.

volgend thema >

Op wie kan ik stemmen?

PVV

PVV: voor een nog beter Fryslân

De Partij voor de Vrijheid doet op 18 maart weer mee aan de Friese Statenverkiezingen. De landelijke uitgangspunten van onze partij gelden natuurlijk ook voor deze verkiezingen. Maar de provinciale belangen, die staan voorop.

De leden van PS kiezen straks de Eerste Kamer. Via ons kan de kiezer dus invloed uitoefenen op het Haagse beleid. Heeft u genoeg van het huidige kabinet? Ga dan vooral stemmen! Wij willen dat de stem van de burger meespreekt in bindende referenda.

Onze landelijke leus luidt ‘Genoeg is genoeg’. Wij hebben deze vertaald naar ‘It moat oars’. Onze provinciale inbreng zal vooral gaan over de kerntaken van de provincie. U kunt ons uitgebreide programma (in het Nederlands en Fries) vinden op onze website. Actuele zaken vindt u op de Facebookpagina van PVV Friesland.

5 Standpunten

 • Nuongeld teruggeven aan de Friese burger (1000 euro voor elke Fries).
 • Fryslân windmolenvrij. Geen windmolens op het land, niet in het IJsselmeer en ook niet langs de Afsluitdijk.
 • Geen uitbreiding AZC's en moskeeën.
 • Subsidiekraan dicht voor Culturele Hoofdstad 2018.
 • Schoolzwemmen voor alle Friese kinderen.
http://www.pvvfryslan.com/

50PLUS

50PLUS boppe, 50PLUS dus

In Friesland is het aantal 65-plussers toegenomen tot 124.000. Landelijk is één op de vier inwoners ouder dan 50 jaar. En dit aantal neemt toe! Wie maken zich druk over ouderen? Wie boven de 50 werkloos raakt, blijft werkloos, verzorgingshuizen sluiten, pensioenen worden onnodig gekort, zorg wordt duurder. Mantelzorg wordt moeilijker, de eenzaamheid neemt toe, de bereikbaarheid van voorzieningen neemt af en verschillen worden groter.

50PLUS zet huidige en toekomstige ouderen op de agenda. 50PLUS maakt het verschil. 50PLUS maakt zich druk over waar het echt om gaat.

‘Ik ben nog maar net 50, maar moet er niet aan denken hoe het er later uit gaat zien. Ik zie het bij mijn ouders maar ook bij vrienden, buren en familie. Willen we een goede toekomst, dan moet het anders.’

It moat oars

50PLUS DUS. Voor opa’s, oma’s, ouders, kinderen en kleinkinderen. Foar pakes, beppes, âlders, bern en pake- en beppesizzers.

5 Standpunten

 • Wij bevorderen wonen en werken, leefbaar platteland en leefbare wijken.
 • Wij zorgen voor behoud van landschap en natuur.
 • Wij zorgen voor goed en bereikbaar onderwijs voor jong en oud.
 • Friese taal, cultuur en sporten houdt 50PLUS Fryslân in stand.
 • Friesland blijft Friesland. Nu en in de toekomst. Een duurzame toekomst!
http://www.50pluspartij.nl

CDA

Sander de Rouwe (CDA): ‘Aan het werk!’

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Daar zijn we trots op! Op ons landschap, ús taal en ús mienskip, de creativiteit, de ondernemerszin en ons cultureel erfgoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Leeuwarden in 2018 Europese hoofdstad van de cultuur is!

Tegelijk staat de woningmarkt onder druk. We worden met z’n allen steeds ouder en willen langer thuis blijven wonen. Een huis is niet zomaar verkocht en starters hebben moeite om een hypotheek te krijgen. Veel winkelpanden staan leeg. Door de krimp van de bevolking neemt de leefbaarheid af.

En hoewel de Friese economie in de afgelopen tien jaar krachtiger en robuuster is geworden, zijn te veel Friezen door de crisis hun baan kwijt geraakt. Jongeren komen minder snel aan de bak en banken geven niet zomaar meer kredieten aan bedrijven.

Wurkje, wenje, wille

Onze CDA-aanpak om te kiezen voor investeringen in plaats van subsidies blijkt te werken. Dat leidt tot meer leefbaarheid, investeringskracht en innovatie. Ook in de komende jaren wil CDA Fryslân intensief blijven inzetten op Wurkje, Wenje en Wille. Samen met u werken we aan een Fryslân waarin volop werk, woonplezier en cultuur is. Aan het werk!

5 Standpunten

 • We verlagen de motorrijtuigenbelasting met € 20 miljoen.
 • We stellen geld beschikbaar voor Friese MKB-ondernemers en de bouwwereld.
 • Leefbaarheid is topprioriteit in Friese krimpgebieden.
 • Friese jongeren moeten, als woningkopers, makkelijker krediet kunnen krijgen.
 • De provincie moet slimme maatregelen treffen om de Elfstedentocht mogelijk te maken.
http://www.cda.frl

ChristenUnie

Geef geloof een stem in Fryslân: stem ChristenUnie

Onze basis is het geloof in Jezus Christus, dat wij in het da­gelijks leven handen en voeten willen geven. De opgave is God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat is de leidraad voor ons handelen.

Als we het belang van de ander op het oog hebben, kijken we anders naar de economie, de zorg of onze omgeving dan wanneer we alleen ons eigen belang nastreven. Wij gaan daarom voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, waar ieder mens tot zijn recht komt en waar iedereen de kans krijgt om naar vermogen mee te doen. Als iedereen oog heeft voor de ander, valt niemand buiten de boot en bouwen wij samen aan een krachtige provincie.

Wij geloven in:

Zorg voor elkaar. Als christelijke politieke partij willen wij bondgenoot zijn van alle burgers. Ook van zwak­keren en vluchtelingen.
Werk. Elke inwoner van Fryslân moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om een sterke economie en kansen voor eerlijk werk.
Fryslân. Ús heitelân moeten we mooi houden. Als goede rentmeesters zorgen we voor het landschap, natuur en de Fryske taal.

5 Standpunten

 • Goede bereikbare zorg, want elk mens telt.
 • Mensenhandelvrije provincie. Iedereen heeft recht op veilig en eerlijk werk.
 • Sociaal ondernemen moet makkelijker worden.
 • Meer en snellere treinen en bussen.
 • Energiebesparing en duurzame energie, zodat we in 2050 als provincie fossielvrije energie hebben.
http://www.christenunie.frl

D66

D66: hjir yn Fryslân

Fryslân heeft alles wat in de Randstad ontbreekt: rust, ruimte, groen, een goedkoop woonklimaat en een vrijwel fileloze infrastructuur. Een heerlijke omgeving om te wonen en te werken. Dat wil D66 zo houden en verder stimuleren. Daarom wil D66 cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs stimuleren, maakt D66 geld vrij voor vernieuwing in het Friese MKB en pleit de partij voor een energieplan dat in 2050 tot een energieneutraal Fryslân leidt.

Inwoners betrekken

Speciale aandacht besteedt D66 aan inspraak van de Friese bevolking op de omgeving. De provincie heeft van inspraak een potje gemaakt, vindt de partij.

Bijvoorbeeld rond de plaatsing van windmolens. Dat kan veel beter, onder meer door al veel eerder in het proces inwoners om advies te vragen.

Een ander punt waar D66 in het bijzonder aandacht aan wil besteden, is laaggeletterdheid. Maar liefst één op de zeven Friezen heeft moeite met lezen en/of schrijven en kan dus niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Beleid van het Rijk faalt en gemeenten hebben geen geld of mankracht om hier iets aan te doen. Daarom wil D66 dit probleem op provinciaal niveau aanpakken.

5 Standpunten

 • Cultuureducatie op alle Friese scholen.
 • Innovatiefonds van 10 miljoen voor het Friese MKB.
 • Meertalig onderwijs voor elk kind.
 • Plan van aanpak voor de bestrijding van laaggeletterdheid.
 • Energieplan voor een energieneutraal Fryslân in 2050.
https://friesland.d66.nl/

FNP

FNP: foar Friezen en voor iedereen die zich hier thuis voelt

De FNP set him as politike partij yn foar alle ynwenners fan Fryslân. De FNP giet yn it foarste plak út fan de belangen fan Fryslân. It giet de FNP derom dat de minsken yn Fryslân sels safolle mooglik te sizzen krije oer harren eigen takomst. Wat út Den Haag en Brussel op Fryslân ôfkomt moat dêrom ek yn it belang wêze fan Fryslân. De FNP is gjin filiaal fan Haachske partijen en sadwaande dé partij om foar Fryslân op te kommen.

Dat docht de FNP yn gemeenterieden, it Wetterskipsbestjoer en Provinsjale Steaten, mar ek yn de Earste Keamer yn de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

De FNP wol de minsklike mjitte werombringe en sizzenskip oer elemintêre saken as soarch, ûnderwiis en kultuer weromjaan oan de minsken. Fryslân moat dus mear as inkeld mar in selsstannige provinsje bliuwe. De provinsje is net samar in bestjoerlike middenlaach. De provinsje moat yn de folle breedte noed stean kinne foar de belangen fan syn ynwenners. Dy provinsje moat de minsklike mjitte fan it bestjoer stal jaan.

In referindum oer it foech oangeande de tagonklikens en de sprieding fan sikehuzen, wenningkorporaasjes en boppegemeentlike soarchynstellings yn 2017 is dêrta in earste oanset.

5 Standpunten

 • Minder Den Haag - mear Fryslân: kies provinsjaal.
 • Minder wynmûnen - mear romte: gjin nije wynmûnen op it Fryske lân.
 • Minder managers - mear soarch: provinsjaal foech sike- en ferpleechhuzen.
 • Minder regels - mear ynfestearje: 80 miljoen ynfestearje yn wurkgelegenheid.
 • Minder Rânestêd - mear regio: Hendrik ten Hoeve, de Fryske kandidaat Earste Keamer.
http://www.fnp.frl

Friese Koers

Alleen Fryslân telt

Friese Koers is de jongste Friese partij, die de oude politiek zat is. Wij hebben geen politieke baas in Den Haag. Onze baas, dat bent u. Wij willen weer ouderwets schoolzwemmen terug op de basisscholen en zwembaden (Bolsward) openhouden.

Niet Den Haag, maar de provincie  moet over de veerdiensten naar Waddeneilanden beslissen, zodat de bootprijzen omlaag kunnen. Steun Friese iconen zoals de Sneekweek, Harlingse Visserijdagen, Oerol, SC Cambuur en SC Heerenveen.

Schoner milieu

Friese Koers wil de lokale economie stimuleren door bijvoorbeeld Kimswerd (aan zee) direct aan te sluiten aan de Waddenzee met een prachtig strand.

Wij eisen een schoner milieu door zonnepanelen te verplichten bij nieuwbouwwoningen, windmolens te plaatsen op de Afsluitdijk, geen gas- en zoutwinning in Fryslân toe te staan (Franeker) en de afvaloven Harlingen te sluiten.

CH2018 kan een diamant voor Fryslân worden. Dat moeten Europa en de wereld weten. Daarom willen wij voor één maand een Friese Ambassade in Parijs openen en Shakira naar Fryslân halen als openingsact van CH2018.

Het Friese wegennet is nog niet compleet. Daarom willen wij een vierbaansweg van Sneek naar Leeuwarden, rondweg Lemmer Noord en Wânswert. Daarnaast willen wij  een gekozen commissaris van de Koning, zodat Doutzen Kroes maar ook u kandidaat kunt zijn.

5 Standpunten

 • Voor één maand een Friese Ambassade in Parijs, Shakira als openingsact voor CH2018.
 • Provinciale bijdrage voor SC Cambuur, SC Heerenveen, Sneekweek, Tryater en Oerol.
 • De zwembaden openhouden en schoolzwemmen terug op basisscholen.
 • Een vierbaansweg Sneek-Leeuwarden, rondweg Lemmer-Noord en Wânswert.
 • Eén euro weekend voor het openbaar vervoer.
http://www.friesekoers.nl

GrienLinks

GrienLinks: eerlijk delen in een groen Fryslân

GrienLinks staat voor groene en linkse politiek. Dat betekent eerlijk delen. De ruimte eerlijk delen: naast ruimte voor de mens ook ruimte voor planten en dieren. Dankzij GrienLinks is Fryslân al een gentech-vrije provincie. Maar de biodiversiteit kan nog veel beter. Bijvoorbeeld met kruidenrijke graslanden, hogere waterpeilen en vee in de wei: goed voor weidevogels, insecten, vee en mensen. Geld gaat dus naar sterke natuur en gezonde landbouw.

Eerlijk delen in werk. GrienLinks investeert in groene banen, door woningen te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. Juist ook op daken van huurwoningen. Goed voor de werkgelegenheid en het milieu. Fryslân wordt de voortrekker in blue-energy. Ook dit creëert banen op MBO- en HBO-niveau.

Eerlijk delen in zorg: Fryslân wordt proeftuin van vernieuwing in de zorg. De provincie heeft hierin een trekkersrol en stimuleert zogenaamde ‘Sionsberg-dagen’ waar mensen mogen aangeven hoe de zorg bij hen in de buurt kan worden ingericht.

Eerlijk delen in energie: er zijn al veel groepen mensen die hun eigen schone energie opwekken. Dat kunnen er veel meer worden! GrienLinks ondersteunt kleinschalige, collectieve en schone projecten. De opbrengsten daarvan komen weer bij de mensen terecht. Energieneutrale bouw ondersteunt GrienLinks financieel door een provinciale bijdrage.

5 Standpunten

 • Groene banen creëren: woningisolatie, zonnepanelen op woningen en windmolens bij bedrijven.
 • Fryslân wordt proeftuin van vernieuwing in de zorg. De provincie vervult hierin een trekkersrol.
 • Fryslân wordt de voorloper in watertechnologie: nog meer duurzame werkgelegenheid.
 • Zonnepanelen op 50.000 Friese (huur)huizen.
 • Ondersteuning van kleinschalige, collectieve, duurzame energie-initiatieven.
http://www.stemgrienlinks.nl

Partij voor de Dieren

Maak het verschil op 18 maart: kies Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren komt op voor alles wat kwetsbaar is. Veel dingen die we doen zijn slecht voor onszelf en onze gezondheid, maar ook voor dieren, natuur en milieu en onze aarde. Daarom denkt de Partij voor de Dieren, meer dan andere partijen, aan de toekomst van álle leven op aarde.

Juist nu wel stemmen

Sommige mensen geloven dat stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen niet belangrijk is, maar het tegendeel is waar. De provincies zijn verantwoordelijk voor natuur en milieu. Ook kunnen zij  zorgen voor minder megastallen, meer koeien in de wei en het stoppen van de plezierjacht.

Jaarlijks worden twee miljoen dieren in het wild doodgeschoten, puur voor de lol van jagers. De PvdD vindt dat de plezierjacht in Fryslân moet stoppen. De PvdD vindt ook dat de provincie moet zorgen voor een schoon milieu, een gezonde leefomgeving en voor een duurzame economie. Hergebruik en vermindering van grondstoffen moeten uitgangspunten zijn.

Stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen is bovendien belangrijk omdat Statenleden in mei de Eerste Kamer kiezen. En die beslist weer over de grote bezuinigingen van dit kabinet op zorg, verpleegtehuizen en onderwijs. Daar is de PvdD tegen, dus ook daar is vertegenwoordiging van de PvdD belangrijk!

5 Standpunten

 • De provincie werkt alleen mee aan uitbreiding van groene en biologische veehouderijen.
 • Bescherm natuur en omwonenden tegen landbouwgif.
 • Stop hobbyjacht, dieren moeten de ruimte krijgen.
 • Ganzen in Fryslân worden niet gedood, maar diervriendelijk verjaagd.
 • Fryslân zet in op een schone Waddenzee en voorkomt bedreigingen door zoutwinning en afvalcentrales.
http://afdelingfriesland.partijvoordedieren.nl

PvdA

‘JA!’ voor een sterker, mooier en slimmer Fryslân

De Partij van de Arbeid in Fryslân durft te dromen en maakt die dromen waar. Iedere dag, stap voor stap. We laten zien dat visie en optimisme het verschil maken. Dat het altijd om mensen gaat. We hebben veel gepresteerd in de afgelopen jaren. We hebben ambitie getoond.

Werk, werk, werk

We hebben gezorgd voor banen in moeilijke crisisjaren. In heel Fryslân werken we aan wegen, zorgwoningen, toerisme, energiezuinige huizen en supersnel internet. We investeren in het onderwijs van de 21e eeuw met traineeships, banenvouchers, stageplekken, bedrijfsopleidingen en meertalig onderwijs.

We hebben doorgezet toen niemand geloofde dat Leeuwarden namens Fryslân culturele hoofdstad van Europa kon worden. En we werden beloond!

Met visie en doorzetten hebben we ook gezorgd dat er weer een universiteit in Fryslân komt. De PvdA zet idealen om in werk. We zijn een partij met een open houding. Een partij van verbinding. We laten ons niet gek maken door de waan van de dag. We nemen verantwoordelijkheid voor het Fryslân van de toekomst. Dit doen we vol positiviteit. ‘JA!’ we kunnen het! Samen maken we Fryslân sterker, mooier en slimmer. Zeg daarom ‘JA!’ op 18 maart. ‘JA!’ voor Fryslân en ‘JA!’ voor de PvdA!

5 Standpunten

 • WERK: iedereen moet meedoen: goed werk, eerlijk werk, betaald werk.
 • ZORG: zorg op maat en zorgwoningen klaarmaken voor de toekomst.
 • ONDERWIJS: toegankelijk, innovatief, meertalig onderwijs: van peuter tot promovendus.
 • INNOVATIE: Friese ‘uitvindingen’ moeten de Friese economie versterken.
 • SUPERSNEL INTERNET: verbind Fryslân met de wereld. Iedere Fries een wereldburger.
http://www.pvdafryslan.nl

SP

‘Het gaat om zorg, werk, wonen en een eerlijke kans voor iedereen’

Fenna Feenstra, lijsttrekker voor de SP: ‘Mensen die we op straat en in de buurt spreken zijn boos op onze regering. Ze hebben genoeg van de tweedeling in ons land, de afbraak van onze zorg en voorzieningen en de werkeloosheid. Medewerkers moeten loon inleveren terwijl de directeur tonnen krijgt.’

Reken af!

De SP wil een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Niet omdat alle mensen hetzelfde zijn, maar wel omdat álle Nederlanders recht hebben op een kans om het beste van hun leven te maken. Als toegang tot zorg, werk en onderwijs afhankelijk wordt van de dikte van je portemonnee, wordt een deel van Nederland een eerlijke kans ontnomen.

Als politiek moeten we niet wegkijken van grote verschillen, maar die verschillen aanpakken. Juist door te investeren in goede voorzieningen, zorg in de buurt, duurzame energie voor iedereen, beter openbaar vervoer en vooral: het bestrijden van armoede.

Op 18 maart kunnen we afrekenen met deze regering en kunnen we kiezen voor honderd procent sociale politiek. Met een sterke SP in de provincie krijgt u ook een sterke SP in de Eerste Kamer. Zo kunnen we eerlijker delen in Nederland. Er is genoeg voor iedereen!

5 Standpunten

 • Beter openbaar vervoer: heel Fryslân bereikbaar.
 • Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen: in dorp en stad.
 • Duurzame energie lokaal opwekken: zo profiteert iedereen mee.
 • Armoede en tweedeling aanpakken: er is genoeg voor iedereen!
 • De landbouw moet mens-, dier- en milieuvriendelijker.
http://fryslan.sp.nl

VVD

VVD gaat voor werk, wegen en lage lasten!

De VVD kiest in haar verkiezingsprogramma voor werk, wegen, lage lasten en de ondernemende mens. De VVD vindt dat Fryslân een krachtig bestuur nodig heeft dat haar werk afstemt op de behoefte van haar inwoners en bedrijven. De VVD gaat hierbij voor een kleine overheid met minder ambtenaren, minder bureaucratie en minder regels. Dit moet leiden tot belastingverlaging en meer ruimte om te ondernemen.

Méér voor Fryslân!

Het verkiezingsprogramma van VVD Fryslân heeft als titel ‘Méér voor Fryslân!’ De VVD wil méér aandacht voor de economie. Een sterke Friese economie zorgt voor banen, biedt welvaart voor burgers en kansen aan ondernemers. Hierbij moet ook méér aandacht zijn voor het MKB. Het MKB is de banenmotor van Fryslân.

De VVD wil méér investeren in bereikbaarheid. Het is de belangrijkste voorwaarde voor economische ontwikkeling. Ook de komende jaren moet er geïnvesteerd worden in aanleg, beheer en onderhoud van (vaar)wegen.

Ook wil de VVD dat de overheid méér ruimte biedt aan inwoners en bedrijven en hen niet belemmert met overbodige regels. Dit moeten leiden tot een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn of haar eigen leven zoveel mogelijk zelf in te richten zonder dat de overheid daarbij in de weg staat.

5 Standpunten

 • De VVD wil investeren in economie en werkgelegenheid.
 • De VVD wil investeren in de bereikbaarheid van Fryslân.
 • De VVD wil de provinciale belastingen verlagen.
 • De VVD wil een kleine overheid met minder ambtenaren en minder bureaucratie.
 • De VVD is tegen windmolens.
http://www.vvdfriesland.nl

Verenigd Links

Verenigd Links weet wat mensen écht bezighoudt

Met uw stem op Verenigd Links kunnen we samen werkelijk iets doen aan de sociale problemen waar mensen in de wijken en dorpen tegenaan lopen. De vele lokale Verenigd Links-groepen in de provincie en daarbuiten luisteren echt naar wat mensen bezig houdt. Die geluiden willen we nu omzetten naar een krachtig provinciaal geluid om politieke voorstellen te verbeteren en betere keuzes te maken.

Kiezen voor mensen

Verenigd Links staat middenin de samenleving en heeft oog voor ieders belangen. We komen duidelijk op voor degenen die onrechtvaardig hard zijn getroffen door het politieke (niet sociale) beleid van de laatste jaren.

We willen een sterke, veerkrachtige samenleving waarin we gemeenschapsgeld rechtvaardig uitgeven. Daarbij staat het welzijn van een ieder voorop. We kiezen eerst voor mensen: megaprojecten mogen niet ten koste gaan van het welzijn van mens en dier.

Verenigd Links is niet gebonden aan beperkingen en voorschriften van een landelijk hoofdkantoor.

5 Standpunten

 • Stapsgewijs invoeren van gratis openbaar vervoer
 • Friesland gaat niet op in één noordelijke provincie
 • Extra innovatiecoaches in het midden- en kleinbedrijf
 • Het instellen van een seniorendenktank
 • Investeringen in toerisme en een Friese toeristenkaart
http://www.verenigdlinks.eu

Libertarische Partij

De waarheid klinkt niet altijd sexy

De LP wil oorzaken aanpakken, geen gevolgen bestrijden. Wij zijn écht sociaal. Torenhoge uitgaven waardoor eerste levensbehoeftes driedubbel te duur zijn door dertig soorten belastingen? Dat is niet sociaal. Wij willen écht banen creëren. Belastingen en beperkende regels maken Friese arbeidsuren te duur waardoor deze minder worden verkocht. Wij zijn écht milieubewust: het beste voor het milieu is een Fries die genoeg geld over heeft voor verstandige keuzes.

Echte democratie

Echte democratie is dagelijks stemmen met je voeten en je beurs. Besteed tijd en energie aan datgene waarvan je meer wilt zien, negeer dat waarvan je minder wilt.

De LP wil dat iedere Fries een krachtige stem heeft in de echte democratie. Als je waar voor je geld wilt, moet je nee kunnen zeggen. Ook tegen de overheid. De overheid is een kostenpost. Meer overheid betekent meer problemen. De LP wil een zo klein mogelijke overheid. Zodat ruimte ontstaat voor eigen, gepaste keuzes.

Aan éénmaal in de vier jaar stemmen moet zo min mogelijk macht, prestige en geld kleven. Besteed 18 maart je tijd en energie aan de LP en kom op ons stemmen: lijst 14.

5 Standpunten

 • Geen leugens over sociaal zijn.
 • Geen leugens over banen creëren.
 • Geen leugens over milieubewust zijn.
 • De oorzaak van problemen is onze dure overheid. Niet een gebrek aan goede of andere plannen.
 • Het is óf overheid, óf ruimte om te leven. Beide is onmogelijk.
http://www.libertarischepartij.nl

Max Aardema

PVV

De Partij voor de Vrijheid doet op 18 maart weer mee aan de Friese Statenverkiezingen. De landelijke uitgangspunten van onze partij gelden natuurlijk ook voor deze verkiezi...

lees meer >

Jan Waterlander

50PLUS

In Friesland is het aantal 65-plussers toegenomen tot 124.000. Landelijk is één op de vier inwoners ouder dan 50 jaar. En dit aantal neemt toe! Wie maken zich druk over o...

lees meer >

Sander de Rouwe

CDA

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Daar zijn we trots op! Op ons landschap, ús taal en ús mienskip, de creativiteit, de ondernemerszin en ons cultureel erfgo...

lees meer >

Anja Haga

ChristenUnie

Onze basis is het geloof in Jezus Christus, dat wij in het da­gelijks leven handen en voeten willen geven. De opgave is God liefhebben boven alles en onze naaste als onsze...

lees meer >

Margreet Mulder

D66

Fryslân heeft alles wat in de Randstad ontbreekt: rust, ruimte, groen, een goedkoop woonklimaat en een vrijwel fileloze infrastructuur. Een heerlijke omgeving om te wonen ...

lees meer >

Johannes Kramer

FNP

De FNP set him as politike partij yn foar alle ynwenners fan Fryslân. De FNP giet yn it foarste plak út fan de belangen fan Fryslân. It giet de FNP derom dat de minsken ...

lees meer >

Jelle Hiemstra

Friese Koers

Friese Koers is de jongste Friese partij, die de oude politiek zat is. Wij hebben geen politieke baas in Den Haag. Onze baas, dat bent u. Wij willen weer ouderwets schoolzw...

lees meer >

Retze van der Honing

GrienLinks

GrienLinks staat voor groene en linkse politiek. Dat betekent eerlijk delen. De ruimte eerlijk delen: naast ruimte voor de mens ook ruimte voor planten en dieren. Dankzij ...

lees meer >

Rinie van der Zanden

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren komt op voor alles wat kwetsbaar is. Veel dingen die we doen zijn slecht voor onszelf en onze gezondheid, maar ook voor dieren, natuur en milieu en...

lees meer >

Jannewietske de Vries

PvdA

De Partij van de Arbeid in Fryslân durft te dromen en maakt die dromen waar. Iedere dag, stap voor stap. We laten zien dat visie en optimisme het verschil maken. Dat het a...

lees meer >

Fenna Feenstra

SP

Fenna Feenstra, lijsttrekker voor de SP: ‘Mensen die we op straat en in de buurt spreken zijn boos op onze regering. Ze hebben genoeg van de tweedeling in ons land, de af...

lees meer >

Klaas Kielstra

VVD

De VVD kiest in haar verkiezingsprogramma voor werk, wegen, lage lasten en de ondernemende mens. De VVD vindt dat Fryslân een krachtig bestuur nodig heeft dat haar werk af...

lees meer >

Ad van de Kolk

Verenigd Links

Met uw stem op Verenigd Links kunnen we samen werkelijk iets doen aan de sociale problemen waar mensen in de wijken en dorpen tegenaan lopen. De vele lokale Verenigd Links-...

lees meer >

Klaas Wassenaar

Libertarische Partij

De LP wil oorzaken aanpakken, geen gevolgen bestrijden. Wij zijn écht sociaal. Torenhoge uitgaven waardoor eerste levensbehoeftes driedubbel te duur zijn door dertig soort...

lees meer >

Deel wat jij gaat doen!

Wat doe jij in 18.3 seconden? Waar moeten Provinciale Staten de komende vier jaar aandacht aan besteden? Kies hieronder een stelling waar jij achter staat, deel die op Facebook of Twitter en daag je vrienden uit om ook in 18.3 seconden het verschil te maken!

Max Aardema

PVV

De Partij voor de Vrijheid doet op 18 maart weer mee aan de Friese Statenverkiezingen. De landelijke uitgangspunten van onze partij gelden natuurlijk ook voor deze verkiezi...

lees meer >

Jan Waterlander

50PLUS

In Friesland is het aantal 65-plussers toegenomen tot 124.000. Landelijk is één op de vier inwoners ouder dan 50 jaar. En dit aantal neemt toe! Wie maken zich druk over o...

lees meer >

Sander de Rouwe

CDA

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Daar zijn we trots op! Op ons landschap, ús taal en ús mienskip, de creativiteit, de ondernemerszin en ons cultureel erfgo...

lees meer >

Anja Haga

ChristenUnie

Onze basis is het geloof in Jezus Christus, dat wij in het da­gelijks leven handen en voeten willen geven. De opgave is God liefhebben boven alles en onze naaste als onsze...

lees meer >

Margreet Mulder

D66

Fryslân heeft alles wat in de Randstad ontbreekt: rust, ruimte, groen, een goedkoop woonklimaat en een vrijwel fileloze infrastructuur. Een heerlijke omgeving om te wonen ...

lees meer >

Johannes Kramer

FNP

De FNP set him as politike partij yn foar alle ynwenners fan Fryslân. De FNP giet yn it foarste plak út fan de belangen fan Fryslân. It giet de FNP derom dat de minsken ...

lees meer >

Jelle Hiemstra

Friese Koers

Friese Koers is de jongste Friese partij, die de oude politiek zat is. Wij hebben geen politieke baas in Den Haag. Onze baas, dat bent u. Wij willen weer ouderwets schoolzw...

lees meer >

Retze van der Honing

GrienLinks

GrienLinks staat voor groene en linkse politiek. Dat betekent eerlijk delen. De ruimte eerlijk delen: naast ruimte voor de mens ook ruimte voor planten en dieren. Dankzij ...

lees meer >

Rinie van der Zanden

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren komt op voor alles wat kwetsbaar is. Veel dingen die we doen zijn slecht voor onszelf en onze gezondheid, maar ook voor dieren, natuur en milieu en...

lees meer >

Jannewietske de Vries

PvdA

De Partij van de Arbeid in Fryslân durft te dromen en maakt die dromen waar. Iedere dag, stap voor stap. We laten zien dat visie en optimisme het verschil maken. Dat het a...

lees meer >

Fenna Feenstra

SP

Fenna Feenstra, lijsttrekker voor de SP: ‘Mensen die we op straat en in de buurt spreken zijn boos op onze regering. Ze hebben genoeg van de tweedeling in ons land, de af...

lees meer >

Klaas Kielstra

VVD

De VVD kiest in haar verkiezingsprogramma voor werk, wegen, lage lasten en de ondernemende mens. De VVD vindt dat Fryslân een krachtig bestuur nodig heeft dat haar werk af...

lees meer >

Ad van de Kolk

Verenigd Links

Met uw stem op Verenigd Links kunnen we samen werkelijk iets doen aan de sociale problemen waar mensen in de wijken en dorpen tegenaan lopen. De vele lokale Verenigd Links-...

lees meer >

Klaas Wassenaar

Libertarische Partij

De LP wil oorzaken aanpakken, geen gevolgen bestrijden. Wij zijn écht sociaal. Torenhoge uitgaven waardoor eerste levensbehoeftes driedubbel te duur zijn door dertig soort...

lees meer >

Deel wat jij gaat doen!

Wat doe jij in 18.3 seconden? Waar moeten Provinciale Staten de komende vier jaar aandacht aan besteden? Kies hieronder een stelling waar jij achter staat, deel die op Facebook of Twitter en daag je vrienden uit om ook in 18.3 seconden het verschil te maken!

Veelgestelde vragen

 • Wat doen Provinciale Staten?

  Provinciale Staten (PS) zijn het hoofd van de provincie. Ze vertegenwoordigen alle inwoners van Fryslân, bepalen in grote lijnen wat er in onze provincie gebeurt en controleren Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. Hier lees je meer over de onderwerpen waarmee PS zich bezighouden.

 • Hebben Provinciale Staten invloed op de landelijke politiek?

  De Provinciale Staten van alle provincies kiezen samen de leden van de Eerste Kamer. Dat doen ze dit jaar op 26 mei. Door te stemmen voor de Provinciale Staten, beslis je dus ook meteen over de Eerste Kamer.

 • Waar kan ik stemmen?

  Op 18 maart worden in heel Fryslân stemlokalen ingericht. Elk stemlokaal is geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Sommige stemlokalen, bijvoorbeeld op stations of in ziekenhuizen, zijn al eerder geopend of sluiten later. Op je stempas, die je uiterlijk 4 maart krijgt toegestuurd, staat het adres van een stemlokaal bij jou in de buurt. Maar stem je  liever op een andere plek in je gemeente, dan kan dat ook.

 • Mag ik in een andere gemeente stemmen?

  Wil je in een andere gemeente stemmen? Dan moet je een kiezerspas aanvragen. Dit kun je doen bij de afdeling Burgerzaken van jouw gemeente, tot uiterlijk 17 maart om 12.00 uur. Met de kiezerspas kun je bij elk stembureau in de provincie Fryslân stemmen.

 • Wat moet ik meenemen om te mogen stemmen?

  Heb je stemrecht, dan krijg je uiterlijk 4 maart 2015 een stempas thuisgestuurd. Deze neem je mee naar het stemlokaal. Om te mogen stemmen, heb je daarnaast een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) of Nederlandse verblijfsvergunning nodig. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

 • Ik ben mijn stempas kwijtgeraakt. Mag ik nog stemmen?

  Raak je je stempas kwijt, dan kun je een vervangende pas aanvragen. Dit kan op het gemeentehuis van je gemeente, tot uiterlijk 17 maart om 12.00 uur. Als je een vervangende stempas hebt en je oude pas alsnog terugvindt, moet je met de vervangende pas stemmen.

 • Hoe gaat het stemmen in zijn werk?

  Om te stemmen, geef je je stempas en identiteitsbewijs aan een medewerker van het stemlokaal. Hij of zij controleert of de gegevens op de stempas en het identiteitsbewijs met elkaar overeenkomen en geeft je vervolgens een stembiljet. Het stembiljet is een lijst met de namen van de partijen en kandidaten op wie je kunt stemmen. In het stemhokje kruis je met een rood potlood de kandidaat van jouw keuze aan. Het stembiljet doe je vervolgens opgevouwen in de stembus.

 • Mag iemand anders voor mij stemmen?

  Ben je op 18 maart niet in de gelegenheid om zelf te stemmen, maar wil je je stem niet verloren laten gaan? Dan kun je iemand anders namens jou laten stemmen. Dat doe je door hem of haar een zogenaamde volmacht te verlenen. Op de achterkant van je stempas kun je de naam invullen van degene die voor jou gaat stemmen. Hij of zij moet wel in dezelfde gemeente wonen als jou en mag in totaal maximaal twee machtigingen hebben. Om namens jou te kunnen stemmen, heeft de gemachtigde een kopie van je identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) nodig. Hij of zij moet jouw stem tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

 • Wat is blanco stemmen?

  Wil je niet op een van de verkiesbare partijen stemmen, dan kun je een blanco stem uitbrengen. Dat doe je door niks in te vullen op het stembiljet. Een blanco stem gaat niet naar een partij, maar wordt wel meegerekend in het opkomstpercentage.

 • Hoe wordt de verkiezingsuitslag bepaald?

  Zodra de stemlokalen zijn gesloten, beginnen de medewerkers met het tellen van de stemmen. Om te bepalen hoeveel zetels elke partij krijgt, wordt gebruik gemaakt van de kiesdeler. Meer informatie over het bepalen van de verkiezingsuitslag lees je op de website van de Rijksoverheid.

 • Waarom moet ik op 18 maart twee keer stemmen?

  Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen worden ook de waterschapsverkiezingen gehouden. Bij deze verkiezingen wordt het nieuwe algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. Het waterschap van onze provincie heet Wetterskip Fryslân. Op www.wetterskipverkiezingen.nl lees je meer over de verkiezingen van Wetterskip Fryslân.

 • Ik ben op 18 maart in het buitenland. Kan ik dan stemmen?

  Alleen als je ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente, kun je vanuit het buitenland stemmen voor de verkiezingen van 18 maart. Sta je niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente, bijvoorbeeld omdat je (voor langere tijd) in het buitenland woont, is het niet mogelijk om te stemmen. Kijk voor meer informatie over stemmen vanuit het buitenland op de website van de Rijksoverheid.

Stemhulp

Stemhulp